Privacy verklaring

Leren in Zicht (LIZ)- remedial teaching - gaat zorgvuldig om met je gegevens, omdat LIZ jouw privacy en die van je kind en/of leerling belangrijk vindt. Deze privacyverklaring is opgesteld in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en geeft je duidelijkheid hoe LIZ met je gegevens omgaat. LIZ is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals is weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Leren in Zicht, Kailakkers 2A, 5095 AD Hooge Mierde, telefoon: 06-19426808, e-mail: infoatlereninzicht.nl. Contactpersoon: Renilde Bersi.

Persoonsgegevens die Leren in Zicht verwerkt
LIZ verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van de diensten van LIZ, het contactformulier op de website hebt ingevuld of op andere wijze interesse hebt getoond in een nieuwsbrief of andere dienstverlening (bijvoorbeeld per telefoon, e-mail, WhatsApp of Facebook Messenger).

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die LIZ zoal verwerkt:
• Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer.
• Contactgegevens van school en evt. andere betrokken partijen: naam, telefoonnummer en e-mailadres.
• Gegevens over schoolvorderingen.
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld tijdens het intakegesprek, voortgangsgesprekken, in correspondentie, telefonisch of via andere kanalen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die LIZ verwerkt
Leren in Zicht verwerkt alleen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens als je daarvoor toestemming hebt gegeven, je deze zelf hebt verstrekt of als dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan gegevens van personen jonger dan 16 jaar die door LIZ worden begeleid, gezondheidsgegevens (b.v. bijzonderheden in de ontwikkeling van de leerling, leer- of gedragsstoornissen, medicatie die van belang is tijdens de begeleiding, gezichtsvermogen, gehoor, algehele welbevinden, bijzonderheden in de gezinssituatie of bijzondere gebeurtenissen) en genetische gegevens (b.v. het voorkomen van dyslexie in de familie).
De website van LIZ heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. LIZ kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. LIZ raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verwerkt worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent, dat LIZ zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verwerkt van een minderjarige, neem dan contact met LIZ op via info@lereninzicht.nl, dan zal LIZ deze informatie verwijderen.

Met welk doel en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Leren in Zicht verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Uitvoeren van onze overeengekomen dienstverlening.
• Verwerken van je betaling.
• Overleggen met betrokkenen.
• Opstellen van een begeleidingsverslag, didactisch onderzoeksverslag of behandelplan.
• Informeren over wijzigingen in de dienstverlening of tarieven van LIZ, voor het verzenden van een nieuwsbrief en voor promotie- of marketingdoeleinden.

Deze gegevens verwerkt LIZ op basis van de volgende grondslagen:
• Toestemming van de klant.
• Uitvoering van onze overeenkomst.
• Wettelijke verplichtingen.
• Gerechtvaardigd belang.

Hoe lang bewaart LIZ persoonsgegevens
Leren in Zicht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. LIZ hanteert een bewaartermijn van 2 jaar na beëindiging van de begeleiding. Gegevens die van fiscaal belang zijn, hebben een bewaartermijn van 7 jaar.
U ontvangt van LIZ een nieuwsbrief als je daarvoor toestemming hebt gegeven of als je je hiervoor hebt ingeschreven. Onder elke nieuwsbrief of e-mailmarketing word je de mogelijkheid geboden om je uit te schrijven. Je naam en e-mailadres worden bewaard tot het moment dat je je uitschrijft. Na uitschrijven verwijderen wij je gegevens binnen 30 dagen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Leren in Zicht verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst van LIZ met jou, omdat je toestemming hebt gegeven voor overleg met derden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van LIZ, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.
Alle berichtgeving via WhatsApp, Facebook Messenger of andere social media tussen jou en LIZ wordt beschermd door de privacy-overeenkomsten waar gebruikers van die diensten toestemming voor hebben gegeven bij het aangaan van deze internetdiensten.

Hoe LIZ persoonsgegevens beveiligt
Leren in Zicht neemt alle technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om je persoonsgegevens te beveiligen. Uiteraard zijn deze maatregelen volledig in lijn met de geldende wet- en regelgeving en de huidige stand van de techniek. LIZ wijst je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door LIZ en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek hiervoor indienen via info@lereninzicht.nl.

25 mei 2018