Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
1. Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer
2. Opdrachtnemer: Leren in Zicht - remedial teaching en coaching
3. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening
2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
3. Totstandkoming van overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd, dan wel wanneer opdrachtnemer een mondelinge afspraak schriftelijk bevestigd heeft.
2. Opdrachtgever is gehouden aan de wettelijke regeling dat voor kinderen onder de 16 jaar, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord gaan met begeleiding/behandeling. Hierbij draagt de ondertekenende gezaghebbende ouder er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier toestemming voor geeft.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd en zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting. Dat wil zeggen dat opdrachtnemer haar uiterste best zal doen, maar geen resultaat kan garanderen.
3. Opdrachtnemer is zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid voor de te behalen resultaten van de overeengekomen diensten. Het resultaat van de behandeling is mede afhankelijk van eigen inspanning.
5. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade tijdens of ten gevolge van de behandeling. Dit geldt voor alle activiteiten en methodes die opdrachtnemer in de praktijk aanbiedt alsmede voor de adviezen die worden gegeven.
6. Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij hiertoe expliciet schriftelijke toestemming is gegeven of indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken. Dit geldt zowel voor opdrachtgever als opdrachtnemer.
3. Met derden die persoonsgegevens verwerken in opdracht van de praktijk, wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om de vertrouwelijkheid en beveiliging van persoonsgegevens van opdrachtgever te waarborgen.
7. Tarieven
1. De tarieven worden voor aanvang van begeleiding/behandeling kenbaar gemaakt en zijn inclusief btw en exclusief eventuele in het kader van de begeleiding/behandeling te maken aanvullende kosten, daaronder begrepen reiskosten, materiaalkosten en verzendkosten, tenzij anders aangegeven. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij opdrachtnemer gebruikelijke tarieven.
2. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.
4. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding/behandeling inbegrepen. Indien meer tijd nodig is (vanaf een kwartier), wordt een afspraak ingepland.
8. Betalingsvoorwaarden
1. Facturering vindt plaats voorafgaand aan een sessie. Opdrachtgever ontvangt een factuur per e-mail en dient deze voor aanvang van de betreffende sessie geheel te voldaan middels overmaking op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening, dan wel contant.
2. In geval van betalingsachterstand is opdrachtnemer gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat opdrachtgever aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
9. Annulering en opzegging
1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van zichzelf, familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer de overeenkomst niet naar behoren kan uitvoeren.
2. Wanneer opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met opdrachtnemer wenst te annuleren, dient zulks uiterlijk 24 uur van tevoren aan opdrachtnemer te worden doorgegeven. Bij afzegging binnen 24 uur worden de volledige kosten van de afspraak in rekening gebracht.
3. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, tenzij anders is overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
10. Overig
1. Alle door opdrachtnemer geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel mede begrepen testen, kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, tekeningen, enz., blijven (intellectueel) eigendom van opdrachtnemer, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden worden gebracht, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
2. De opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer het recht de schade te verhalen op opdrachtgever.
11. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer haar woonplaats heeft.
3. Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

18 mei 2018